Bilaga till uppstallningsavtal,  Helgåby Stuteri

 

Allmänt
Följande förkortningar kommer att användas i denna bilaga: Fastighetsägaren = FÄ Hyresgäst = HG.
Denna bilaga ligger till grund för uppstallningsavtal. Denna handling kan ändras, dock kommer ändring
att meddelas minst tre månader före ändringen träder i kraft.
 
Månadshyra
Månadshyran skall betalas i förskott senast den första i ny månad i enlighet med månadsunderlag som erhålls av FÄ. Betald månadshyra återbetalas inte, även om HG inte utnyttjat vad som är angivet i månadsunderlaget.
 
Månadshyran är uppdelad i tre delar:
 
Kallhyra
Kallhyra innebär hyra för själva boxen. Kallhyran betalas året om (samtliga tolv månader) och under eventuell uppsägningstid, vid uppsägning. I kallhyran ingår anvisad boxplats, anvisad plats i sadelkammare samt nyttjande av pausrum. Eventuell höjning av kallhyran meddelas minst tre månader före höjningen av FÄ.
 
Foder och boxströ
Foder ingår i enlighet med angiven foderstat. Angiven foderstat samt pris framgår av månadsunderlaget.
Priserna kan variera mellan månaderna för de olika enheterna då det är inköpspriset som styr. På inköpspriset läggs en procentuell hanteringskostnad.
 
Foderstat kan förändras i samband med månadsskiften, och skall meddelas minst en vecka i förväg. En för liten mängd foder och strö kommer inte att accepteras av FÄ, detta för att hästarnas hälsa skall vara god (ej undernärd) samt att stallmiljön skall hållas fräsch.
 
Eget foder får inte inhandlas utan överenskommelse med FÄ. Mer foder än vad som är överenskommet får inte användas. Anvisningar från FÄ på uppmätning av foder skall följas. Missbruk av detta (stöld av foder) leder till omgående uppsägning.
 
Övriga tjänster
Tjänster ingår i enlighet med månadsunderlaget. Var noggrann med att kontrollera att önskade tjänster finns med på månadsunderlag. I de fall Du beställer en tjänst under pågående månad, kommer denna tjänst att debiteras på nästkommande månadsfaktura. Efterbeställda tjänster utförs endast efter särskild överenskommelse.
 
Under perioden 1 juli till 1 september kan begränsningar finnas i tjänsteutbudet.
 
Uppsägning
Ömsesidig uppsägning gäller med tre månader från nästkommande månadsskifte. Vid eventuellt oförutsedd
händelse som påverkar uppstallningen, gäller en månads uppsägningstid från nästkommande månadsskifte
(FÄ avgör vad som räknas som oförutsedd händelse). FÄ har rätt till omgående uppsägning om regler, vid
upprepade tillfällen, i uppstallningsavtalet inte följs och rättelse inte vidtas vid anmärkning.
 
Fodringar med mera
Fodringar, ut- och insläpp sker kollektivt under helger i enlighet med upprättat schema (gäller inte i samtliga stall).
 
Tider
Utsläpp skall ske mellan 7.00-9.30 och insläpp sker från ca 15.00 och framåt beroende på väderlek och säsong. Kvällsfodring sker mellan 20.00-23.00, därefter får ingen vistas i stallet, så att hästarna får lugn och ro.
 
Gödsel
Gödsel placeras på anvisad plats. Samtliga boxar skall mockas minst en gång om dagen. Permanentbäddar
accepteras inte utan särskild överenskommelse.
 
Stallar med mera
Anläggningen skall skötas gemensamt av samtliga vad gäller städning av sadelkammare, pausrum samt övriga ytor. I samband med betesperioden skall samtliga boxar rengöras och oljas/målas. Detta kan leda till viss omflyttning av hästar som står uppstallade under denna tid. Ett antal gemensamma städdagar kommer att genomföras där en mer övergripande städning och underhåll kommer att utföras av gemensamma ytor och hagar.
 
Inställningar på ventilation och värme får inte ändras av annan än FÄ. Dörrar till stallarna skall hållas
stängda under vintertid (tänk på frysrisken).
 
Rökning är förbjuden i samtliga byggnader samt i deras närhet.
 
En nyckel till anläggningen kommer att erhållas av respektive HG. Eventuell kopiering får inte utföras utan särskild överenskommelse med FÄ. Kopior bekostas av HG men skall registreras hos FÄ samt återlämnas vid eventuell uppsägning.
 
Eventuell träck på gångvägar med mera skall omgående mockas bort.
 
Spolspilta
Spolspiltan skall alltid rengöras efter användning. Spolning med varmt vatten får endast ske vid avspolning av häst och utrustning och inte under längre tid. Dörrar skall alltid vara stängda under vintertid (tänk på frysrisken). Ventilationen skall vara igång når spolspiltan brukas.
 
Hagar
FÄ beslutar vilken häst som skall gå i vilken hage. Hage får aldrig bytas utan överenskommelse med FÄ. En häst får aldrig lämnas ensam ute i hagen. Eventuell skada på en hage skall omgående åtgärdas om så är möjligt, om inte skall FÄ meddelas om skadan. Hästar får inte lämnas i en trasig hage. Mockning av tilldelad vinterrasthage skall utföras efter behov eller på anmodan från FÄ.
 
Sadelkammaren
I sadelkammaren får utrustning förvaras på anvisad plats. Mer utrymme för utrustning kan inte erbjudas inom stallet.
 
Pausrum
Pausrum, omklädningsrum och toalett får nyttjas av HG. HG rengör alltid efter sig. Matvaror med mera får lämnas på anvisad plats. Lämnade varor skall märkas med ägarens namn. FÄ har rätt att slänga kvarlämnad mat mm som inte är märkt med ägarens namn. Hänsyn till brandrisk skall alltid tas vid eventuell tillagning.
 
Parkering
Parkering och uppställning av hästtransport får ske på anvisad plats.
 
Banor
På gården finns det ett flertal olika banor och en slinga. Samtliga som står uppstallade på gården får utnyttja alla banor samt slingan. Detta innebär att man visar hänsyn för andra om flera nyttjar dessa samtidigt, så att olyckor och onödiga konflikter undviks. Normala rid och travregler gäller för banorna och slingan. Om Du inte kan dessa, fråga FÄ. Hindermaterial får aldrig lämnas framme på ridbanan. Även utomstående kan lösa årskort för nyttjande av samtliga banor. Banorna och slingan kommer att underhållas i normal omfattning.
 
Ridvägar
Det finns gott om ridvägar i närområdet. Vid nyttjande av dessa skall gott uppförande och visad hänsyn ske. Ridning får inte ske mot förbud eller med risk att skada annans mark/egendom. Ta del av artikeln ”Hästen och allemansrätten” så att Du vet vad Du får och inte får. Tänk på att Du representerar Helgåby Stuteri när Du är ute och rider.
 
Bete
Bete kan beroende på tillgång erbjudas. Särskild överenskommelse görs från år till år. Någon garanti för bete finns dock inte.

 
Skada på anläggning
Vid eventuell skada på anläggningen som gör att den inte går att nyttja, så som brand med mera, kan inte FÄ ställas ansvarig. HG ansvarar själv för alternativ uppstallning under reparationstiden och eventuella kostnader där av. Skada som orsakas av HG med flera eller dennes häst ersätts av HG. Om skadan är omfattande används givetvis FÄ sin fastighetsförsäkring, dock står HG för självrisken.
 
Skada som upptäcks av HG skall omgående meddelas till FÄ. Skadan skall om möjligt begränsas av HG. HG kommer att få en genomgång av tekniken i stallet för att kunna begränsa en skada.
 
Skada och smitta
Vid eventuell skada eller sjukdom på Din häst, skall FÄ omgående meddelas, så att FÄ skall kunna vidta åtgärder för att begränsa smitta eller liknande. Besök med eller utan häst till annan anläggning där smitta är konstaterad får aldrig ske. Vid eventuellt veterinärbesök på klinik/sjukhus skall FÄ informeras i förväg. Samtliga hästar skall vara vaccinerade och försäkrade i den omfattning som är norrmalt för respektive ras.
 
Övriga personer och djur
I de fall Du har en medryttare eller likvärdig är Du direkt ansvarig för dennes handlingar. Du ansvarar för att de som hjälper Dig är informerade om gällande regler i enlighet med uppstallningsavtalet. Hundar får inte släppas lösa i stallen och dess omgivning om så inte har överenskommits.
 
Avslutningsvis
Vi hoppas att om ovan angivna regler efterföljs, få en trevlig samvaro och en bra stallmiljö.
 
 
Anders Kastengren och Lotta Klintesten
 

Tillbaka